Provozní řád penzionu

Ubytovací řád PENZIONU POD KAŠTANY

1) Po příchodu do penzionu se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem); bez dokladu nemůže být host ubytován.

2) Ubytování probíhá od 16:00 do 22:00 hodin. V jinou dobu mohou být hosté ubytováni po předchozí domluvě.

3) Cenu za ubytování platí host dle domluvy, při příjezdu obdrží klíč od pokoje a hlavního vchodu.

4) Ve všech prostorách penzionu (na všech pokojích, chodbách i ve společné hale) platí přísný zákaz kouření, při jeho porušení si provozovatel vyhrazuje právo na pokutu 1.000,- Kč, při opakovaném porušení si provozovatel vyhrazuje právo na okamžité ukončení pobytu zákazníka bez jakékoliv náhrady či kompenzace. Uhrazená cena za pobyt propadá ve prospěch provozovatele. Prostory vyhrazené pro kuřáky jsou: venkovní terasa, zahrádka před penzionem.

5) Není dovoleno přemisťování zařízení bez souhlasu vedení penzionu a jakékoliv zásahy do elektrické sítě.

6) Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.), dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů. Nejsou povoleny vařiče, rychlovarné konvice, přímotopy.

7) Návštěvy jsou povoleny pouze v prostorách restaurace, případně může být návštěva uvedena na pokoj po předchozí domluvě s majitelem.

8)

9) Od našich hostů očekáváme, že budou udržovat čistotu v penzionu i jeho okolí a chovat se šetrně k jeho zařízení. V případě znečištěného oděvu či obuvi je host povinen se před vstupem do penzionu převléct či přezout. V případě znečištění pokoje nad rámec běžného znečištění bude účtován poplatek ve výši 1.000,- Kč za ztížený úklid.

Děti není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu, rodiče nebo dohlížející osoba nese plnou odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem.

10) Provozovatel penzionu neručí za věci vnesené hostem do penzionu a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti).

11) Psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytováni po předchozí dohodě pouze za předpokladu, že během pobytu neobtěžují ostatní ubytované hosty, neničí a neznečišťují zařízení penzionu a okolí.

12) V době od 22:00 do 7:00 hodin hosté musí dodržovat noční klid, i v denní době je samozřejmostí ohleduplné chování k ostatním hostům.

13) Při odchodu z pokoje host uzavře okna, vodovodní kohoutky a zhasne světla, uzamkne pokoj.

14) Penzion neposkytuje službu denního úklidu pokoje či denní výměny ručníků, tuto službu je možné si ale připlatit.

15) Odpadky z pokoje (zejména pak použité dětské pleny či jiný biologický odpad), prosím vyhazujte denně do popelnice před penzionem.

16) Škody způsobené na majetku penzionu je host povinen ohlásit majiteli a uhradit. Za pronajatý pokoj ručí ubytovaná osoba v plné výši od doby převzetí klíčů od pokoje až do doby převzetí pokoje pronajímatelem (nikoliv pouze do doby vrácení klíčů). V případě skupiny je zodpovědná osoba ta, která provedla rezervaci.

17) Při ukončení pobytu pokoj předá pověřené osobě do 10:00hod., není - li předem domluveno jinak, a odevzdá klíč - při ztrátě klíčů bude požadována úhrada 2.000,- Kč. V případě, že host ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si penzion právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou zástupců penzionu a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.

18) Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má vedení penzionu právo od dohody o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby. Host přijetím ubytování souhlasí s dodržováním tohoto Ubytovacího řádu se všemi jeho podmínkami a sankcemi.

19) Zpracování osobních údajů.

Ubytovatel zpracovává osobní údaje hosta pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky služeb, pro plnění svých právních povinností .

Příjemný pobyt přeje PENZION POD KAŠTANY - Michal PARADÝS